ගෙවීම්

ගෙවීම් නිකුත් කරන අවස්ථාවේ දී, වෙබ් අඩවියේ ඇති භාණ්ඩ ලැබීමෙන් හා පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ!
මෙය ඔබගේ පහසුව සඳහා වේ!

අපට පෙර ගෙවීම් අවශ්‍ය නොවේ, නිසා. නිෂ්පාදිතය ස්පර්ශ කිරීම, ස්පර්ශ කිරීම, වැඩ කිරීම සහ මිලදී ගැනීම හෝ නොකිරීම තීරණය කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ කුමක්දැයි අපි දනිමු!